1. Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy  czyszczeniu  powierzchni,  malowaniu  natryskowym
i natryskiwaniu cieplnym.
 
2. W sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów
 
 
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 stycznia 2004 r.
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy   przy  czyszczeniu  powierzchni,   malowaniu natryskowym
i  natryskiwaniu  cieplnym    (Dz. U. Nr 16, poz. 156 z dnia 14 stycznia 2004 r.).   Na  podstawie  art. 237
15 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
 
Rozdział 1
 
Przepisy ogólne
 
§ 1.1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:
1) czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi przy użyciu urządzeń  z  otwartym lub zamkniętym
obiegiem  ścierniwa,  w  strumieniu  sprężonego  powietrza,  wody  lub  mieszaniny wody i sprężonego powietrza;
2) natryskiwania lub napylania powierzchni  wyrobami  lakierowymi  w  postaci  płynnej  lub   proszku, przy użyciu
urządzeń natryskowych lub napylających;
3) natryskiwania c ieplnego  powierzchni  metali   przy  użyciu  pistoletowych   urządzeń  łukowych,  plazmowych i
płomieniowych - w tym naddźwiękowych i detonacyjnych.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do procesów:
1) czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi za pomocą urządzeń typu wirnikowego;
2) natryskiwania  cieplnego  wykonywanego w zamkniętych  komorach  o  obniżonym  ciśnieniu  lub  wypełnionych
gazem obojętnym oraz pod wodą;
3) malowania w  hermetycznych  komorach,  przy  których pracownik obsługujący urządzenie odizolowany jest od
szkodliwego środowiska.
§ 2.1. Pracownicy  zatrudnieni  przy   pracach,   o  których  mowa  w  § 1 ust. 1,  powinni  posiadać  odpowiednie
przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa wykonywania tych prac  oraz  wyposażenie  w  niezbędne środki ochrony
indywidualnej stosownie do występującego zagrożenia.
2. Prace, o których mowa w § 1 ust.1, zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych,   na  podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września 1997 r.  w   sprawie   ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
3. W  czasie  wykonywania  prac,   o  których  mowa  w  § 1 ust. 1,   należy  przestrzegać  wymagań określonych
w   rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury   z   dnia  6 lutego 2003 r.  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
4. W przypadku robót budowlanych  kierownik   budowy   przed   rozpoczęciem   tych   robót   opracowuje   plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  23 czerwca 2003 r.
w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
5. Stosowane wyroby lakierowe, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki myjące i odtłuszczające powinny  posiadać
kartę charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  lub  preparatu niebezpiecznego,   zgodnie  z  wzorem  podanym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171).
6. Każda  partia  wyrobu  lakierowego   powinna  posiadać  deklarację zgodności z Polskimi Normami lub  aprobatę
techniczną.   Wzór  deklaracji  zgodności  został  podany   w   rozporządzeniu   Ministra    Spraw    Wewnętrznych
i  Administracji  z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności,   wzoru  deklaracji  zgodności   oraz
sposobu    znakowania   wyrobów   budowlanych   dopuszczonych   do   obrotu   i    powszechnego    stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
 
Rozdział 2
 
Czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi
 
§ 3. 1. Do czyszczenia powierzchni powinno stosować się:
1) ścierniwa metalowe, w szczególności:
a) śrut ostrokątny lub kulisty staliwny albo żeliwny.
b) cięty drut stalowy;
2) ścierniwa niemetalowe, w szczególności:
a) piaski kwarcowe w metodach pneumatycznych mokrych i wilgotnych,
b) elektrokorund,
c) ścierniwa odpadowe, w tym żużel pomiedziowy, paleniskowy, wielkopiecowy,
d) rozdrobnione skały i minerały, w tym oliwin, staurolit, dolomit, granit i inne,
e) inne ścierniwa sztucznie wytworzone i organiczne.
2. Do czyszczenia powierzchni niedopuszczalne jest stosowanie suchego piasku  kwarcowego  jako  ścierniwa  lub
dodatku do innych ścierniw.
3. Podczas  stosowania  w   pomieszczeniach  ścierniw  z  rozdrobnionych  skał  i  minerałów, zawierających wolną
krzemionkę, należy oznaczać w tym pomieszczeniu stężenie pyłu całkowitego  i  respirabilnego,   którego  wartości
nie  mogą  być  wyższe  od  podanych  w  załączniku nr 1  do  rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki  Społecznej
z  dnia 29 listopada 2002 r.  w sprawie  najwyższych  dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia  w  środowisku  pracy   (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).
§ 4. 1. Stanowiska  pracy  usytuowane  na otwartej  przestrzeni powinny być oznakowane tablicami informacyjno
-ostrzegawczymi oraz tak zlokalizowane, aby nie powodowały zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
oraz osób postronnych.
2. Po oczyszczeniu powierzchni resztki zużytego ścierniwa i inne zanieczyszczenia należy usunąć  z  miejsca pracy
i przekazać do regeneracji lub utylizacji.
§ 5. Czyszczenie  powierzchni   z   powłok   lakierowych zawierających  związki ołowiu lub inne toksyczne składniki
przy  użyciu  urządzeń  z  otwartym  obiegiem  ścierniwa  powinno  odbywać  się  wyłącznie  na  stanowisku pracy
szczelnie osłoniętym i wyposażonym w układ filtracyjno-wentylacyjny.
§ 6. Dopuszczalne  jest  stosowanie  w  pomieszczeniu  zamkniętym  przenośnych  i   przewoźnych  urządzeń do
obróbki  podciśnieniowej   z   zamkniętym  obiegiem  ścierniwa,   pod  warunkiem,    że  są  wyposażone  w  układ  
filtracyjno - wentylacyjny i zasobnik pyłu.
§ 7. Komory  robocze  przeznaczone  do  czyszczenia powierzchni  powinny  być  podłączone do ssących układów
filtracyjno-wentylacyjnych  i  w  taki  sposób zabezpieczone, aby wyeliminować możliwość zapylenia pomieszczenia,
w  którym  zostały  zainstalowane.
§ 8. 1. Stanowiska  pracy,   przy   których  odbywa   się   czyszczenie   powierzchni,   powinny  być  wyposażone
w instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniającą wymagania dotyczące:
1) zasad  obsługi,   konserwacji  oraz   kontroli  urządzeń  używanych  w  procesie czyszczenia powierzchni metali
i innych materiałów konstrukcyjnych;
2) rodzajów środków ochrony indywidualnej,  które  należy stosować w zależności od technologii czyszczenia oraz
występujących  czynników  niebezpiecznych  i szkodliwych dla zdrowia pracownika i osób przebywających w strefie
pracy.
2. Niedopuszczalne    jest    stosowanie    urządzeń    do   strumieniowo - ściernego    czyszczenia    powierzchni
niewyposażonych w   system   umożliwiający  zamknięcie wypływu ścierniwa z dyszy roboczej bezpośrednio przez
pracownika wykonującego proces czyszczenia.
3. System, o którym mowa w ust. 2, powinien być tak skonstruowany, aby w razie wypuszczenia z rąk pracownika
dyszy  roboczej   nastąpiło  niezwłoczne  zamknięcie  dopływu  ścierniwa   do   dyszy. System zamknięcia wypływu
ścierniwa należy kontrolować przed rozpoczęciem pracy i w przypadku jego wadliwej pracy.
§ 9. 1. Pracownicy obsługujący urządzenia przeznaczone  do  czyszczenia powierzchni zainstalowane  w komorach
roboczych powinni być  asekurowani  przez co najmniej jednego pracownika znajdującego się na zewnątrz komory
roboczej.
2. Pracownicy  obsługujący  urządzenia  zainstalowane  w  komorze  roboczej  powinni  być  wyposażen i w środki
ochrony indywidualnej,  o  których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.
3. Praca  w  komorze roboczej powinna trwać jednorazowo  nie  dłużej niż  40 minut, a przerwa powinna trwać co
najmniej 20 minut,  podczas  której  pracownicy  powinni  przebywać w  miejscu z dopływem czystego  powietrza.
4. Komora  robocza  powinna  być   wyposażona   w  świetlny sygnalizator pracy informujący o zagrożeniach oraz
awaryjny wyłącznik urządzeń.  Drzwi wejściowe do komory roboczej powinny być otwierane dopiero po uprzednim
odpyleniu jej wnętrza.
5. Wielokrotność  wymiany powietrza w komorze roboczej powinna zapewniać dobrą widoczność oraz być zależna
od:
1) rodzaju czyszczonego materiału lub usuwanej powłoki malarskiej;
2) ilości stanowisk pracy;
3) rodzaju i ilości zużywanego ścierniwa.
6. Niedopuszczalne jest:
1) podejmowanie pracy w komorze roboczej bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
2) czyszczenie   powierzchni   przy   niedomkniętych   drzwiach   komory   roboczej  lub  niesprawnym   systemie
wentylacyjnym;
3) kierowanie strumienia ścierniwa z dyszy poza czyszczony przedmiot.
§ 10. 1. W przypadku  obsługiwania  urządzeń do czyszczenia powierzchni przez otwory w ścianie kabiny, otwory
te powinny  być  wyposażone w szczelne gumowe rękawy usytuowane  na  wysokości  przedramienia   pracownika.
2. Stanowiska pracy,   o których mowa w ust.1, powinny być wyposażone w ergonomiczne krzesła przystosowane
do warunków wykonywanej pracy.
 
Rozdział 3
 
Natryskiwanie lub napylanie powierzchni
 
§ 11. 1. Do   natryskiwania   lub   napylania   powierzchni   używa   się  wyłącznie materiałów  posiadających kartę
charakterystyki  substancji niebezpiecznej i preparatu  niebezpiecznego, z oznakowaniem opakowania określonym
w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  2 września  2003 r.   w   sprawie   oznakowania  opakowań  substancji
niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych   (Dz. U. Nr 173, poz. 1679).
2. Podczas prac,  o których  mowa  w  ust. 1,    gdzie  stosuje  się  materiały   zawierające   związki   o   działaniu
rakotwórczym lub  prawdopodobnie rakotwórczym, należy przestrzegać  wymagań  zawartych  w  rozporządzeniu 
Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku
pracy oraz  nadzoru nad  stanem  zdrowia  pracowników  zawodowo  narażonych  na  te  czynniki (Dz. U. Nr 121,
poz. 571 oraz z 2003 r. Nr 36, poz. 314).
§ 12. 1. Natryskiwanie powierzchni płynnymi wyrobami lakierowymi może być wykonywane na otwartej przestrzeni
albo   w   komorach  malarskich  lub  pomieszczeniach  wyposażonych  w  wentylację   odciągową  z  wymuszonym
nawiewem  powietrza.   Napylanie   wyrobami  sproszkowanymi  powinno  być   wykonywane wyłącznie w komorach
malarskich lub pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją.
2. Podczas natryskiwania lub napylania powierzchni wyrobami lakierowymi  powinno  stosować się jednocześnie lub
oddzielnie środki ochrony indywidualnej lub  zbiorowej zapewniające nieprzekraczanie najwyższych dopuszczalnych
stężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  określonych  w  przepisach rozporządzenia Ministra Pracy  i  Polityki
Społecznej   z  dnia  29  listopada 2002 r.  w sprawie  najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
3. Napylanie  powierzchni  wykonuje  się  tak,   aby  nadmiar  napylanego  proszku  mógł  być  odzyskiwany.
4. Ilość  przechowywanego  w  pomieszczeniach  i  przestrzeniach  zamkniętych,  w  których  prowadzone są prace
związane z natryskiwaniem  lub  napylaniem,  palnego materiału  przeznaczonego  do  natryskiwania  lub  napylania
powierzchni nie powinna przekraczać zapotrzebowania jednej zmiany roboczej.
§ 13. 1. Stanowiska pracy,  na  których  prowadzone  jest  natryskiwanie  lub   napylanie powierzchni, oznacza się
tablicami informacyjno - ostrzegawczymi  i  zabezpiecza się przed dostępem osób postronnych.
2. Natryskiwanie  lub  napylanie  powierzchni  wyrobami  płynnymi   lub  sproszkowanymi powinno być prowadzone
z  zachowaniem  wymagań   ochrony   przeciwpożarowej   oraz   oceny   zagrożenia  wybuchem,  o których  mowa
w  rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji  z dnia 16  czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
§ 14. 1. Pomieszczenia  i  komory malarskie,  w   których  odbywa  się  natryskiwanie  lub  napylanie   powierzchni,
powinny spełniać   wymagania    techniczno - budowlane   jak  dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej   budynków,   innych   obiektów   budowlanych   i   terenów   oraz   w  rozporządzeniu   Ministra
Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki
i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270).
2. Urządzenia elektroenergetyczne stosowane w pomieszczeniach  i  komorach  malarskich   powinny   odpowiadać
wymaganiom  dla  urządzeń  przeznaczonych   do  pracy w strefach zagrożonych wybuchem  określonym  dla tych
pomieszczeń i komór.
3. Strefy zagrożenia wybuchem oraz miejsca występowania  materiałów  pożarowo  niebezpiecznych  powinny  być
oznakowane  zgodnie  z  przepisami  rozporządzeń,   o  których  mowa  w  ust. 1.
§ 15. 1. Podłogi w pomieszczeniach i komorach malarskich,  w których  stosowane  są metody elektrostatycznego
natryskiwania lub napylania powierzchni przedmiotów, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach
rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej   z  dnia  26  września 1997 r. w sprawie ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy   oraz   w   rozporządzeniu   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Podczas   stosowania  metody   elektrostatycznego   natryskiwania   lub   napylania   powierzchni    przedmioty
poddawane  tym  procesom  powinny  być  uziemione,   a  pracownicy  wyposażeni w antyelektrostatyczną odzież
i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
§ 16. Stanowiska  pracy  w  pomieszczeniach  i  komorach  malarskich,  na  których  odbywa się natryskiwanie lub
napylanie powierzchni, powinny być   wyposażone  w  instrukcję  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy uwzględniającą:
1) specyfikę stosowanych materiałów powłokowych;
2) technologię nanoszenia;
3) wymagane środki ochrony indywidualnej;
4) wymagania  dotyczące  obsługi   i   konserwacji   urządzeń   i   sprzętu   pomocniczego   używanego   podczas
natryskiwania lub napylania powierzchni przedmiotów;
5) zasady kontroli urządzeń pracujących pod ciśnieniem;
6) zasady przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowe.
§ 17. Urządzenia,   sprzęt   i   narzędzia   przeznaczone   do   pracy   w   pomieszczeniach  i  strefach zagrożenia
wybuchem   lub   pomieszczenia,   w  których  występują  materiały  niebezpieczne  pożarowe,   powinny  spełniać 
wymagania   o   których   mowa  w  rozporządzeniu   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji   z   dnia 
16  czerwca 2003 r.   w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów
oraz rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 18. Podczas natryskiwania lub napylania niedopuszczalne jest:
1) przeprowadzanie  czynności  natryskiwania  lub  napylania  instalacji  lub  urządzeń elektrycznych będących pod
napięciem;
2) gromadzenie   na  stanowisku   pracy   opróżnionych  naczyń   i   pojemników  po  materiałach stosowanych do
natryskiwania lub napylania;
3) używanie materiałów bez znajomości technologii ich nakładania oraz działania toksycznego;
4) używanie grzejników z otwartą spiralą grzejną lub ognia otwartego;
5) prowadzenie prac spawalniczych;
6) stosowanie narzędzi iskrzących.
 
Rozdział 4
 
Natryskiwanie cieplne
 
§ 19. Proces  natryskiwania  cieplnego  wykonuje  się  z  zachowaniem  wymagań  ochrony przeciwpożarowej oraz
oceny zagrożenia wybuchem,   o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z  dnia  16 czerwca 2003 r.   w  sprawie  ochrony   przeciwpożarowej  budynków,   innych  obiektów  budowlanych 
i  terenów.
§ 20. Dopuszcza się prowadzenie procesu natryskiwania cieplnego:
1) na otwartej przestrzeni, z zachowaniem zasad właściwej lokalizacji urządzeń;
2) w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach;
3) w komorach roboczych.
§ 21. 1. Podczas  procesu  natryskiwania  cieplnego  na  otwartej przestrzeni, wokół stanowiska prowadzenia tych
prac powinien być wydzielony pas ochronny, w którym  nie mogą przebywać osoby postronne albo niewyposażone
w środki ochrony indywidualnej.
2. Wydzielony  pas  ochronny  należy odpowiednio  oznaczyć   za  pomocą  tablic  informacyjno - ostrzegawczych.
§ 22. Po zakończeniu procesu natryskiwania cieplnego na otwartej przestrzeni resztki materiału przekazuje się  do
ponownego wykorzystania lub utylizacji.
§ 23. 1. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia procesu natryskiwania cieplnego powinno być oddzielone od
innych pomieszczeń zakładu pracy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracy.
2. Proces natryskiwania cieplnego przeprowadzany przez pracowników  w  pomieszczeniach  powinien  odbywać się
przy asekuracji co najmniej jednego, dodatkowego pracownika.
§ 24. 1. Proces natryskiwania cieplnego powinien być prowadzony  w  pomieszczeniu  wyposażonym  w  instalację
mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej i oświetleniową przystosowaną  do  pracy  w  strefach  zagrożonych
wybuchem.
2. Pomieszczenie  natryskiwania   cieplnego  powinno  mieć  ściany  i  strop  wykonane  z  materiałów zmywalnych,
niepalnych i nieiskrzących.
3. Stoły  warsztatowe  i  inne  urządzenia  stosowane  w  pomieszczeniu,  o  którym mowa w ust. 1, powinny być
wykonane  z  materiałów  umożliwiających  ich  czyszczenie  poprzez  odpylanie.
4. Instalacje  i  węże  gazowe  oraz  miejsca  i  sposób  ich mocowania w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1,
powinny  spełniać  wymagania  jak  dla  urządzeń  stosowanych  do  prac spawalniczych, określonych w przepisach
rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27 kwietnia 2000 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).
§ 25. 1. Powietrze  wydalane  z  pomieszczeń, w których odbywa się proces natryskiwania cieplnego, powinno być
oczyszczone za pomocą urządzeń filtracyjnych.
2. W  przypadku  prowadzenia procesu  natryskiwania  cieplnego  przy  użyciu  aluminium  lub  cynku,  urządzenia
wentylacyjne wywiewno-nawiewne powinny być przystosowane do pracy z czynnikami wykazującymi podatność do
samozapłonu oraz tworzenia z powietrzem mieszaniny wybuchowej.
3. Niedopuszczalne jest stosowanie filtrów wodnych do usuwania pyłów z aluminium.
§ 26. W przypadku wykonywania procesu natryskiwania cieplnego  w  wydzielonych komorach roboczych, komory
te wyposaża się w specjalne obrotniki lub manipulatory połączone z wentylacją wywiewną.
§ 27. 1. Podczas  procesu natryskiwania cieplnego gazy palne powinny być czerpane z pojedynczych butli, wiązek
butli lub z instalacji rozprężającej gaz płynny,   zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu Ministra
Gospodarki  z  dnia  27 kwietnia 2000 r.   w  sprawie  bezpieczeństwa i higieny  pracy przy pracach spawalniczych.
2. Węże  doprowadzające gaz do pistoletów powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające
przed cofnięciem się płomienia do butli lub instalacji, o których mowa w ust. 1. 3.  Niedopuszczalne  jest  podczas
procesu natryskiwania cieplnego czerpanie acetylenu bezpośrednio z wytwornic acetylenowych.
§ 28. Stanowisko pracy,   na  którym  odbywa  się  proces  natryskiwania  cieplnego,   powinno  być  wyposażone
w instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy określającą:
1) specyfikę materiałów stosowanych do procesu natryskiwania cieplnego;
2) technologię procesu natryskiwania;
3) wykaz wymagań dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej.
§ 29. Podczas procesu natryskiwania cieplnego pracownicy obsługujący urządzenia pistoletowe powinni być ubrani
w  hełmy ochronne z doprowadzeniem czystego powietrza oraz w inne środki ochrony indywidualnej stosownie do
występującego zagrożenia.
§ 30. Niedopuszczalne  jest  podczas  pracy  pistoletu   płomieniowego  lub  regulacji  natężenia przepływu gazów
kierowanie strumienia pracującego pistoletu w kierunku butli gazowych oraz zbliżanie się do tych butli z pracującym
pistoletem na odległość mniejszą niż 4 m.
 
Rozdział 5
 
Przepisy końcowe
 
§ 31. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr 237, poz. 2003 oraz z 2003 r.
Nr 36, poz. 313).§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia,   z  wyjątkiem
§ 3 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
 
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota
 
 
 
2. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WZORÓW DOKUMENTÓW STOSOWANYCH NA POTRZEBY EWIDENCJI ODPADÓW
 
ROZPORZĄDZENIE   MINISTRA   ŚRODOWISKA  z  dnia  14  lutego  2006 r.   w  sprawie   wzorów  dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów   (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.).  Na  podstawie
art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§1. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
1) wzór karty ewidencji odpadu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w załączniku nr 2 do
rozporządzenia;
3) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w załączniku nr 3
do rozporządzenia;
4) wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
 
Minister Środowiska
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij