antykorozyjne
zużyte ścierniwo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.)

Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

1) wzór karty ewidencji odpadu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Minister Środowiska

 

 

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu